Skip to main content

Privacyverklaring Care Line

Care Line, gevestigd aan Mauritslaan 21A, 6371ED Landgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Care Line werkt onder de handelsnamen ‘Care Line Landgraaf’ en ‘Care Line Beauty’.

Website: https://carelinebeauty.nl
Bedrijfsadres: Mauritslaan 21A, 6371ED Landgraaf
Telefoonnummer: +31 6 111 67 555

Carolien Colleije-Vermeulen is de verantwoordelijke inzake de verwerking van persoonsgegevens van Care Line zij is met betrekking tot informatie over de AVG te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via de eerder genoemde bedrijfsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Care Line verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam, zodat wij u gepersonaliseerde informatie, uitnodigingen en herinneringen kunnen sturen.
- Geslacht, wij spreken u graag op de juiste manier aan.
- Geboortedatum, met uw toestemming bewaren wij deze om bijvoorbeeld bij de productkeuze rekening mee te kunnen houden.
- Adresgegevens, indien van toepassing om u te kunnen bereiken bij ambulante diensten en toezenden van poststukken of producten.
- Telefoonnummer, gebruiken wij om u te kunnen bereiken indien er kort voor afspraken contact nodig is.
- E-mailadres, via welke wij u voorzien van gepersonaliseerde informatie, uitnodigingen en herinneringen.
- Bankrekeningnummer, hebben zij nodig met betrekking tot de facturatie.

Daarnaast dienen wij een aantal van deze gegevens gedurende wettelijke termijnen en vanwege wettelijke verplichtingen te bewaren.

Wij verwerken geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Care Line verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het plannen van uw afspraken met ons
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Care Line verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Er vind geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Care Line neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Care Line) tussen zit. Care Line gebruikt voor haar administratie verschillende computerprogramma’s:

  • Voor de verwerking van afspraken welke bediend kan worden via computer, tablet en smartphone.
  • Voor de verwerking van de dagelijkse administratie en aangiftes bij de belastingen welke bediend kan worden via computer, tablet en smartphone.
  • Standaard Office programma voor de verwerking van toestemmingsformulieren die u als klant met toestemming invult en afgeeft inzake bepaalde behandelingen.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Care Line bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Al uw genoemde persoonsgegevens bewaren wij zolang u gebruikt maakt van onze dienstverlening.
Vervolgens bewaren wij die persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn. Dit is voornamelijk voor boekhoudkundige en belastingtechnische redenen. Een wettelijke termijn is bijvoorbeeld voor de belastingaangifte minimaal 7 jaren.
Eventueel uw e-mailadres zolang u geabonneerd blijft op onze nieuwsbrief.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Care Line verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Care Line blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Care Line gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Care Line gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies om websitestatistieken bij te houden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Care Line en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijke termijn van vier weken, op uw verzoek.
Care Line wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Care Line neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Care Line uitdrukkelijk afgewezen. Care Line biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Care Line streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. Care Line wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Care Line aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Care Line  alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Care Line  worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Care Line dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Care Line onderhouden en Care Line heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Care Line geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Care Line dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Care Line.

Privacy & Persoonsgeheime informatie

Care Line respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantal en aantal keer bezocht. Historie informatie wordt niet verzamelend en evenmin opgeslagen.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken accepteert u dat Care Line noch de producent op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

Disclaimer: Afbeeldingen en grafische elementen

Deze website is gebouwd in opdracht en voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tevens zijnde de eigenaar van deze website en domeinnaam. Deze website maakt gebruik van afbeeldingen en grafische elementen die van verschillende stock leveranciers en uit eigen productie en bronnen afkomstig zijn. We  benadrukken dat we ons best doen om alleen gebruik te maken van legitieme en rechtmatige bronnen voor visuele content.

De afbeeldingen en grafische elementen op dit domein zijn niet vrij van rechten en mogen niet door derden worden gebruikt. Toestemming, altijd schriftelijk, voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Hoewel we zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren en gebruiken van afbeeldingen en grafische elementen, willen we vermelden dat de kopierechten (copyrights) en licenties van de betreffende visuele content eigendom zijn van de respectievelijke (stock) leveranciers.

Informatie met betrekking tot de leveranciers van de afbeeldingen en grafische elementen op deze website kan via de betreffende website opgezocht worden:

- uit eigen productie en/of databank, via de contactgegevens
- icon-icons.com
- flaticon.com
- canva.com
- pixabay.com
- pexels.com
- vecteezy.com
- unsplash.com
- rawpixel.com
- undraw.co
- psdcovers.com
- stock.adobe.com

Het kan voorkomen dat van de hiervoor vermelde leveranciers inmiddels geen content meer op deze website wordt gebruikt. We streven ernaar om volledige transparantie te bieden over de bronnen van onze visuele content.

Rechten beeldmateriaal derden

Wij trachten altijd, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel het auteursrecht correct vast te leggen. Mocht een rechthebbende door publicatie op deze website in zijn belangen geschaad worden, neem dan als rechthebbende direct contact met ons op om een correcte verwerking van het beeldmateriaal overeen te komen.

Mocht u van mening zijn dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van specifieke afbeeldingen of grafische elementen op deze website, neem dan alstublieft direct contact met ons op. We zullen uw melding serieus nemen en indien nodig passende actie ondernemen om eventuele inbreuken op de kopierechten of licenties te corrigeren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.